Intra aici pentru a vedea care sunt avantajele lucrului cu noi

Sub această listă regăsești multe explicații importante.

Traduceri acte notariale, juridice și consulare

 • Declarații și procuri: declarație notarială în vederea obținerii cetățeniei române, a pașaportului, buletinului, declarație privind lipsa veniturilor, declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale, procuri diverse, acte și documente notariale emise de Notari Publici, traducere declarație de repatriere, apostile și supralegalizări emise de Camera Notarilor, specimene de semnătură, procedura de arbitraj, traducere hotărâre judecătorească, traduceri Ministerul Justiției, Prefectură sau Ministerul Afacerilor externe.
 • Certificate și împuterniciri: certificatului de naștere, de divorț, de căsătorie, certificat de schimbare de nume, certificat de deces, acord părinte ieșire copil din țară, de moștenitor, testament, acte de ipotecă, convenții matrimoniale, etc.
 • contract vize și documente emise de Ambasade

 


TRADUCEREA DOCUMENTAȚIEI INTERNE A COMPANIILOR 

 • Contracte și acte firmă: certificat de rezidență fiscală, bilanțuri contabile, traducerea actelor de vânzare cumpărare, a contractelor de mandat, de comodat, de închiriere, de prestări servicii, traducere CUI, acte constitutive/hotărâre judecătorească de înființare, traducerea certificatelor constatatoare, hotărâri AGA,etc. regulamente interne și de ordine interioară ROI, KPI-s indicatori de performanță, traducere contractelor angajaților, acorduri de confidențialitate, acte GDPR, certificate ISO și managementul calității, ghidul de bune practici
 • traducere plan de afaceri pentru investitori straini
 • Acte pentru licitații: traducere caiete de sarcini si alte documentatii adiacente

Traduceri financiar-bancare:

 • bilanț sau balanță contabilă, traducerea proiectelor de finanțare, traducerea rapoartelor financiare sau contabile, expertiză contabilă sau de audit, indicatori financiari, plan de afaceri, contracte de ipotecă cu banca sau instituția financiară, scrisoare de bonitate, traducere scrisoare de garanție bancară, etc.

 


TRADUCERI ACTE PERSONALE

 • Traducere buletin, pașaport, acte cetățenie română, acte de stare civilă, certificat de naștere, deces, cazier, adeverință de celibat, talon de pensii, traducere adeverințe de pensionar, de student, de muncă, CV sau acte de angajare,
 • traduceri documente și acte medicale: scrisoare, raport sau fișă medicală, traducerea asigurarilor medicale, de sănătate sau de viață, traducere rezultate examene medicale (raport RMN, CT, radiografie, ecografie, etc.), prescripțiii, carte medicală, bilete de externare sau de ieșire din spital, etc.
 • Traduceri juridice: întâmpinări, sentinţe de instanţă, documente parchet
 • Traducerea actelor de studii: traducerea diplomelor de absolvire liceu, facultate sau master impreuna cu traducerea foii matricole, traducere acte echivalare studii și adeverința de studii, lucrari de disertație, doctorat sau licență.

 


TRADUCEREA ACTELOR AUTO

 • Traducere talon autovehicul, brief/ brif mașină, asigurare obligatorie RCA, traducerea actelor de vânzare cumpărare mașină, traducere asigurare Casco, Procură mașină pentru Bulgaria, Grecia, etc. documentele pentru înmatricularea mașinii, brevet, factură achiziție mașină sau  împuternicire/ procură/ delegație/ contract de închiriere sau comodat în vederea ieșirii din țară cu mașina etc.
 • PROCURA AUTO TURCIA:  pentru imputernicirile de calatorie in Turcia cu
  masina care nu este proprietate personala: Traducere – Legalizare – Apostilare – Consulat.
 • Nu puteţi trece vama turcă dacă nu aveţi o împuternicire  din partea proprietarului tradusă şi legalizată.

 


TRADUCEREA SPECIFICAȚIILOR DE PRODUS sau TEHNICE ȘI A PROSPECTELOR

 • Traducere specificații tehnice ale produselor alimentare, descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație, traducerea manualelor de utilizare și de instrucțiuni pentru diverse aparate casnice sau industriale, aparatură electronică şi electrocasnică, traducere manuale de utilizare echipamente și utilaje din industria auto și navală, manuale de utilizare:  home&deco, echipamente industriale, automobile.
 • traducere instrucțiuni de folosire pentru o gamă largă de produse din domenii și industrii diverse precum: industria modei, retail, turism, telecomunicații, industria metalurgică sau petrol și gaze, etc. precum și
 • cataloage și materiale publicitare, traducerea prezentarilor și a broșurilor etc.
 • Traduceri medicale și farma: traducerea prospectelor pentru medicamente alopate și naturiste, glosare de termeni de specialitate traduceri studii clinice și farmacologice, produse, consumabile și echipamente medicale.

NOTE ȘI EXPLICAȚII IMPORTANTE

 

Traducerea dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină

Procedura pentru realizarea unei traduceri dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină: limba străină sursă (de ex. germană) – traducere în limba română- traducere în limba străină țintă (de ex. arabă)

Tarifarea se va face în același mod: cost traducere limba straina sursa – limba romana + cost traducere în limba română – limba străină țintă (tarifare dublă).

Peste 90% dintre documentele de acest tip, au nevoie de legalizare – notarul va legaliza documentul numai dacă există și traducerea în limba română a respectivului document.

Trecerea prin limba română se realizează și datorită faptului că este posibil ca traducătorul care va traduce în limba străină țintă (arabă) să nu cunoască limba străină sursă (germană), prin urmare va avea nevoie de documentul în limba română.

 

SERVICII CONEXE (notariale): Copii legalizate acte străine, apostilare

Notarul public eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale, astfel cum au fost emise în starea lor iniţială, după confruntarea copiei cu originalul. Deci pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, trebuie să prezentați, în mod obligatoriu, înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate.

Legalizarea traducerilor

Pentru legalizarea copiei unui înscris original întocmit într-o limbă străină, acel înscris

 1. va fi tradus mai întâi în limba română de un traducător şi interpret autorizat.
 2. va fi pregatit de către traducător în vederea legalizării
 3. Notarul va elibera solicitantului copia legalizată de pe înscrisul original, însoţită de traducerea în limba română, în numărul de exemplare solicitat, iar un exemplar din acestea se păstrează în arhiva notarului.

Legalizarea semnăturii traducătorilor la un notar, se face numai pe baza specimenului de semnătură și a copiei autorizației aferente depuse în prealabil de traducător la notariatul care va face legalizarea. Notarul va legaliza numai astfel documentul tradus în limba română.

Documente ale căror copii nu pot fi legalizate de către notar:

Hotărârile judecătoreşti. Sentinţele, deciziile si hotărârile judecătoreşti pot fi legalizate doar de către grefa instanţei.

 • Extrasele, încheierile de carte funciară;
 • Certificatele constatatoare eliberate de ONRC;
 • Actele ilizibile sau modificate în orice fel
 • Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate.

Pentru legalizări, aveți nevoie

 • de actul în original sau
 • copie legalizată a actului sau
 • actul care are dată certă (vezi explicație mai jos)

La cerere vă sprijinim și cu:

 • traducerea și legalizarea sigiliilor si a semnăturilor;
 • traducerea și legalizarea de copii de pe înscrisuri;
 • darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părți*;
 • redactarea de înscrisuri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii;
 • autentificarea înscrisurilor pentru care legea prevede expres forma autentică;

 

Darea de dată certă înscrisului sub semnătură privată ( orice act redactat de o societate, un ONG sau de către părți  – care poate fi avocat sau mandatar- fără intervenţia unui notar public sau a altei autorități de stat)  = data calendaristică ce marchează momentul din care un înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestat de terți şi care este considerată pentru aceştia adevărata dată a înscrisului. Data menționată în acest înscris devine opozabilă și altor persoane decât celor care l-au semnat.

Opozabilitatea datei unui înscris = calitatea acesteia de a fi respectată sau recunoscută și de terți. Data unui înscris devine opozabilă terților doar din ziua în care părțile s-au prezentat la notarul public pentru darea de dată certă. De exemplu, părțile nu vor putea solicita notarului public să dea unui înscris data certă de „12-06-2017” dacă s-au prezentat la notariat ulterior acestei date. Acest lucru ocrotește intereselor terţilor care ar putea fi prejudiciate în special prin antedatarea actelor.

Acte necesare la notariat

 • actul căruia urmează să i se dea dată certă (original și nesemnat);
 • actul de identitate al solicitantului (pasaport, BI, CI)

Legalizare sau autentificare?

Autentificarea înscrisurilor = procedura realizata de notarul public prin care se conferă actelor şi documentelor scrise calitatea de înscrisuri autentice.

Act autentic = înscris care a fost întocmit de un notar public ori de altă autoritate competentă, care a fost citit, verificat şi atestat de către acesta în prezenţa părţilor, potrivit procedurii prevăzute de lege. Doar actele redactate de notarii publici și alte autorități publice au valoare de înscris autentic, nu și cele redactate de către avocați 

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri = reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere și legalizarea respectivei copii de către notarul public.

Atenție! Prezentați din timp documentele la care aveți nevoie atât de traducere autorizată cât și de legalizare, în special când doriți să plecați în următoarele zile din țară. Notariatele au program scurt în timpul săptămânii (majoritatea până la ora 16.00), iar vinerea este posibil să fie prezenți la birou doar câteva ore.

APOSTILA DE LA HAGA

Apostila este o procedura simplificata de supralegalizare a documentelor. Apostilarea este necesară atunci când un cetățean român se deplasează pe teritoriul altui stat și este nevoit să facă dovada originalității, autenticității și legalității actelor sale, fiind valabila tuturor statelor membre ale convenției de la Haga. În România se pot apostila doar acte emise de autorităţile romane. Indiferent ca se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorități din România.

Apostila se obtine:

 • de la Prefectura, in cazul apostilarii documentelor originale
 • e la Camera Notarilor Publici, in cazul apostilarii traducerilor.

Procedura de apostilare:

 • CAZ 1: se apostileaza documentul original, se traduce documentul original+apostila, se legalizeaza traducerea la notar
 • CAZ 2: se traduce documentul original, se legalizeaza traducerea la notar, se apostileaza traducerea.

Pentru documentele care au fost întocmite de Corpul Diplomatic sau Consular, operațiuni comerciale, acte constitutive, contracte, etc

 1. Copie legalizată document / dare de dată certă
 2. Traducere document
 3. Legalizare/ apostilare document

Camera Notarilor Publici București poate apostila orice document emis în limba română, care a fost supus anterior unei proceduri al unui notar din Municipiul București (copie legalizată, semnare în fața notarului, etc.). Apostila se aplică pe original, în câte exemplare va fi nevoie.

Apostila se aplică  la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizată a documentului original, pentru documentele a căror preschimbare în noul tip internațional, nu este posibilă. (Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate de către titularul actului cu altele de tip nou, internațional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.)

IMPORTANT! Nu orice act ce va fi folosit pe teritoriul unui stat membru Haga necesita apostila (ca de ex. obtinere a rezidentei si/sau a cetateniei)

In cazul obtinerii unui loc de munca intr-un stat membru Haga este suficienta legalizarea traducerilor, neimpunandu-se apostilarea acestora (cu exceptia cazurilor in care angajatorul strain solicita in mod expres prezentarea documentelor/traducerilor apostilate).

Cele mai multe cereri de apostilare sunt folosite in urmatoarele state: Marea Britanie si Irlanda de Nord, Franta, Germania, Grecia, Spania, SUA, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Australia, Belgia, Cehia, Finlanda, Israel,  Norvegia, Olanda, Suedia, Africa de Sud.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Note
Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public
Traducerile legalizate la notar Regulamentul Camerei Notarilor are reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate. Contactați-ne înainte de a ne prezenta un document pentru traducere, legalizare și apostilare.
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură) De ex.: procuri, declarații, invitații etc.

 

La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Tip de acte Note
certificate de naştere emise după 01.01.1998 – format nou
certificate de căsătorie emise după 01.01.1998 – format nou
certificate de deces emise după 01.01.1998 – format nou
certificate de cazier judiciar

certificate de cazier auto

eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie pe raza căreia domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române
Pentru apostilarea în Bucureşti a cazierelor judiciare eliberate în alte oraşe, aveți nevoie de viza prealabilă de la Inspectoratul General al Poliţiei Române.
certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în română cât şi în engleză, eliberate de ANAF
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoaneisau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti
adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor;
actele de studii preuniversitare aveți nevoie de viză prealabilă de la Inspectoratul şcolar judeţean. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei ștampile pentru actele de studii eliberate în Bucureşti sau în alte orașe.
actele de studii superioare se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED. Vă putem reprezenta pentru obținerea acestei vizări, indiferent de localitatea în care v-au fost emise actele.
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii – Serviciul Relaţii Internaţionale
adeverinţe medicale vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, București
certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2
certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti
adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
hotărâri judecătoreşti Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila de preşedinte.
Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.
Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea Apostilei la tribunalul Bucuresti, sau în alte județe.
actele originale care emană de la un executor judecătoresc
actele originale emise de Registrul Comerţului De ex.: Certificat Constatator etc.

SUPRALEGALIZAREA

Pentru documentele a căror traducere autorizată și legalizată este necesară într-o țară care NU a semnat Convenția de la Haga, se aplică procedura de supralegalizare. Supralegalizarea se face de către Curtea de Apel și se aplică pe un document legalizat de către un notar public. Ministerul Justiției din România supralegalizează doar documentele care vor fi folosite în țări ne-membre ale Convenției de la Haga.

Pentru recunoașterea internațională, documentele de stare civilă apostilate de către Instituția Prefectului, (certificatele de naștere și căsătorie) după ce li se aplică apostila, se traduc în limba țării de destinație de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care se legalizează de către un notar public, iar în final traducerea legalizată se supralegalizează cu apostilă de către Curtea de Apel competentă.

Curțile de Apel supralegalizează următoarele documente:

 • traducerile legalizate ale actelor apostilate de către Ministerul Afacerilor Externe, sentințe de divorț,
 • hotărâri judecătorești,
 • declarații notariale,
 • traducerile legalizate ale acestor acte, duplicate / fotocopii ale actelor românești, legalizate în prealabil de un notar public.
Vrei o cotație pe documentele tale? 
Apelează-ne la telefon: 021.795-3414 sau trimite-ne documentul pe e-mail: fabricadetraduceri@accesis.ro

 

Fabrica traduceri accesis -poza